1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en worden opgenomen in elk contract voor een fietsvakantie of verhuur van Materieel tussen Bike Breaks en de Cliënt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen prevaleren deze algemene voorwaarden over enige andere voorwaarden.
 2. Bike Breaks behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen zullen worden geplaatst op de website van Bike Breaks (www.gironacyclecentre.com) en zijn van toepassing vanaf de
  datum dat deze wijzigingen op de website worden gepubliceerd, tenzij bij de wijzigingen een latere datum vermeld staat waarop ze in werking treden.
 3. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
  “Bike Breaks” betekent Bike Breaks Girona Cycle Center SL, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt aan Carrer Mercaders, 14, 17004 Girona, Catalonië, Spanje.
  “Materieel” betekent de uitrusting (of een deel daarvan) die wordt vermeld in het Contract onder de rubriek ‘Verhuur Materieel’.
  “Contract” betekent het fietsvakantie- & materieelverhuurcontract tussen Bike Breaks en de Cliënt.
  “Cliënt” betekent de persoon of entiteit die het Materieel huurt of de vakantie boekt, zoals gespecificeerd in het Contract onder de rubriek ‘Cliënt’.
  “Prijs” betekent de vergoeding die door Bike Breaks in rekening wordt gebracht voor het verhuren van het Materieel gedurende de Huurperiode of dienstverlening, zoals vermeld in het Contract onder de rubriek ‘Bike Breaks Services’.
  “Huurperiode” betekent de periode vanaf het moment dat de Cliënt het Materieel in bezit neemt tot het moment dat het Materieel is teruggegeven aan Bike Breaks.
  “AV” betekent deze Algemene Voorwaarden voor fietsvakanties en -materieel.
  “Risico’s”: elk risico verbonden aan fietsen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) slecht weer; (b) ruwe wegen; (c) navigatiemoeilijkheden; (d) rijdersfouten; (e) onvoorziene defecten in het materieel; en (f) ziekte, botsingen, ongelukken en
  ongevallen die kunnen leiden tot: (I) letsel of schade van de Cliënt of anderen; of (ii) schade aan eigendommen van Bike Breaks of anderen.

Betaling

 1. For Rental only bookings full payment is required upon booking. Payment will be made via the secure online booking system.
 2. De Cliënt gaat akkoord om bij reservering een aanbetaling van 30% te doen aan Bike Breaks en de restbetaling uiterlijk 30 dagen vóór de begindatum van de vakantie / verhuur te voldoen door middel van: (a) creditcardbetaling; of (b) bankoverschrijving
  op de volgende bankrekening: BBVA · IBAN: ES58-0182-8322-8002-0151-3234 · BIC: BBVA ESMMXXX 5) De klant gaat ook akkoord met het betalen van alle van toepassing zijnde: (a) Btwbelasting en eventuele andere overheidsbelastingen of -heffingen; en (b) bankkosten op geldoverboekingen.
 3. Indien de Cliënt de volledige prijs niet ten minste 30 dagen voor de startdatum betaalt, behoudt Bike Breaks zich het recht voor de reservering van de Cliënt naar eigen goeddunken te annuleren, te wijzigen of aan te passen.
 4. Betaling van een deel of het geheel van de volledige prijs (inclusief betaling per credit card) houdt een acceptatie in van deze AV.
 5. If the service becomes unavailable for the Hire Period due to circumstances beyond Bike Breaks’ control (such as theft, fire, earthquake, or damage from an earlier hire contract), Bike Breaks will use its best efforts to offer the Client a suitable alternative. If Bike Breaks is unable to offer a suitable alternative, the Client will be entitled to a full refund of any monies paid to Bike Breaks, minus any costs Bike Breaks has incurred related to this booking.
 6. Als de Cliënt een boeking wil annuleren, moet de Cliënt Bike Breaks per e-mail op de hoogte stellen via [email protected] Als de Cliënt om welke reden ook een boeking annuleert, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:
  a) Indien annulering plaatsvindt 30 dagen of meer voor de startdatum, heeft de Cliënt recht op volledige terugbetaling onder aftrek van gemaakte kosten.
  b) Bij annulering binnen 15-30 dagen voor de startdatum heeft de Cliënt recht op terugbetaling van 75% van de totale prijs.
  c) Bij annulering binnen 8-14 dagen voor de startdatum heeft de Cliënt recht op terugbetaling van 50% van de totale prijs.
  d) Bij annulering binnen 3-7 dagen voor de startdatum heeft de Cliënt recht op terugbetaling van 25% van de totale prijs.
  e) Bij annulering binnen 48 uur voor de startdatum heeft de Cliënt geen recht op terugbetaling.
 7. Elke wijziging van een reeds bevestigde boeking kost 20 euro en moet schriftelijk worden verzonden naar [email protected] Om misverstanden van welke aard dan ook te voorkomen: wijzigingen zijn niet als zodanig geaccepteerd zolang ze niet schriftelijk bevestigd zijn door het personeel van Bike Breaks.
 8. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor voortijdige terugkeer, late aankomst, noshows
  of verandering van mening.

Begintoestand en gebruik

 1. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat hij het Materieel heeft geïnspecteerd en dat het Materieel in goede staat verkeert en geschikt is voor het beoogde gebruik.
 2. Fietsen houdt risico’s in. De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Cliënt ondanks dergelijke risico’s wil deelnemen aan de vakantie en/of de verhuur en het gebruik van het Materieel en de volledige verantwoordelijkheid neemt voor: (a) het Materieel; en (b)
  de veiligheid van de Cliënt en van derden.
 3. De Cliënt draagt tijdens de Huurperiode op gepaste en redelijke wijze zorg voor het Materieel en zal deze in goede staat aan Bike Breaks retourneren vóór 14.00 uur op de in het Contract vermelde terugkomstdatum, tenzij anders overeengekomen door Bike
  Breaks. Bij te late terugbezorging wordt een dagelijkse huurprijs in rekening gebracht totdat het Materieel wordt geretourneerd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 4. De Cliënt garandeert dat alle personen die het Materieel zullen gebruiken bevoegd zijn om het Materieel te gebruiken, het Materieel zullen gebruiken op de manier waarop dat bedoeld is, de aanwijzingen van Bike Breaks met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van het Materieel zullen opvolgen en zullen voldoen aan alle wetten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik en de controle van het Materieel.
 5. De Klant zal het Materieel niet wijzigen of aanpassen zonder instemming van Bike Breaks. Als de Cliënt het Materieel wijzigt of aanpast zonder de instemming van Bike Breaks, worden dergelijke wijzigingen of aanpassingen als schade beschouwd en is
  clausule 18) van toepassing.
 6. De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van het Materieel tijdens de Huurperiode. De Cliënt zal Bike Breaks onmiddellijk op de hoogte brengen als het Materieel is beschadigd of verloren gegaan en zal alle redelijke instructies van Bike Breaks met betrekking tot dergelijk beschadigd of verloren
 7. In het geval van schade aan het Materieel (met uitzondering van normale slijtage en schade aan de binnenbanden), ongeacht de oorzaak, is de Cliënt verantwoordelijk voor en betaalt Bike Breaks de volledige kosten van alle reparaties, inclusief de kosten van
  vervanging van alle beschadigde onderdelen en de arbeid om het Materieel te herstellen in de staat waarin deze zich bevond aan het begin van de Huurperiode. Om twijfel uit te sluiten heeft Bike Breaks het exclusieve recht om op basis van redelijkheid
  te bepalen: (a) of het Materieel tijdens de huurperiode is beschadigd; (b) of dergelijke schade buiten de normale slijtage valt; (c) hoe groot de omvang van dergelijke schade is; en (d) hoe hoog de volledige kosten van de vereiste reparaties bedragen.
 8. In het geval van verlies van het Materieel, ongeacht de oorzaak daarvan, is de Cliënt verantwoordelijk voor en betaalt Bike Breaks de volledige kosten ter vervanging van dergelijk Materieel.
 9. In aanvulling op de kosten uiteengezet in clausules 18) en 19), zal de Cliënt verantwoordelijk zijn voor elk inkomstenverlies geleden door Bike Breaks ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van het Materieel vanwege schade of verlies. De kosten
  voor gederfde inkomsten zullen niet hoger zijn dan het equivalent van 7 dagen verhuur van het Materieel tegen de geldende huurprijzen. Voor de toepassing van de artikelen 18), 19) en 20) machtigt de Cliënt Bike Breaks om dergelijke reparatie- of vervangingskosten en/of verlies van inkomsten te verhalen door dit bedrag af te boeken van de credit card die door de Cliënt in het Contract is verstrekt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Cliënt gaat ermee akkoord dat Bike Breaks niet aansprakelijkheid is jegens de Cliënt voor: (a) enig letsel of verlies geleden door de Cliënt of door derden; of (b) voor enige schade aan het eigendom van Bike Breaks of derden, die direct of indirect voortvloeit uit de vakantie of het gebruik van het Materieel, ongeacht hoe dergelijk letsel, verlies of schade veroorzaakt is.
 2. Onder voorbehoud van de uitsluiting van aansprakelijkheid in clausule 22) hierboven, zal de maximale aansprakelijkheid van Bike Breaks voor alle claims van de Cliënt, hetzij als gevolg van een inbreuk op deze AV of op enige andere grond of bepaling (inclusief,
  maar niet beperkt tot aansprakelijkheid als gevolg van onrechtmatig handelen, inclusief nalatigheid), niet hoger zal zijn dan de totale prijs die door de Cliënt aan Bike Breaks is betaald.
 3. Geen andere bepalingen dan die welke verplicht zijn worden bij wet of gewoonterecht of anderszins in het Contract geïmpliceerd tegen Bike Breaks. Geen enkele claim, voorwaarde of garantie is bindend voor Bike Breaks tenzij deze schriftelijk is vastgelegd.
 4. De Cliënt vrijwaart Bike Breaks van alle aanspraken, schade of verliezen (inclusief kosten) waaraan Bike Breaks blootgesteld wordt als het directe of indirecte gevolg van de vakantie of het materieelverhuur of het gebruik ervan door de Cliënt of door enige derde partij.
 5. Indien de Cliënt geen persoon is, garandeert de persoon die namens de Cliënt het Contract aangaat, dat hij bevoegd is om de Cliënt te representeren en is hij in alle gevallen persoonlijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die door de Cliënt zijn aangegaan. Degene die een dergelijk Contract aangaat namens de Cliënt, vrijwaart Bike Breaks hierbij voor alle verliezen en kosten die Bike Breaks kan lijden als gevolg van het feit dat de persoon die het Contract afsluit niet over dergelijke bevoegdheid of autoriteit beschikt
 6. De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Spaanse wetgeving op deze AV van toepassing is. De Cliënt gaat er ook mee akkoord dat deze AV bindend zijn voor het gezin van de Cliënt, erfgenamen, juridische rechtdragers, beheerders en executeurs. De Cliënt garandeert dat de Cliënt deze AV volledig heeft gelezen en begrepen voordat hij het Contract afsluit.
 7. Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden of de toepassing ervan op een partij of situatie niet-afdwingbaar, nietig of onwettig is of wordt, zullen – tenzij dat onderdeel van fundamenteel belang is voor de uitvoering van het Contract of in strijd is met de algemene richtlijnen – de overige bepalingen en voorwaarden niet worden beïnvloed maar volledig van kracht blijven.